1. Základní údaje

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi prodávajícím, internetovým obchodem
www.prirodnijidlo.cz, a kupujícím, zákazníkem internetového obchodu
www.prirodnijidlo.cz.

Podrobnosti o prodávajícím:
Ing. Monika Rožková
IČ: 07645783
Přerov I-Město, Sokolská 2787/14

Prodávající není plátcem DPH.
E-mail: info@prirodnijidlo.cz

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje
mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí legislativou České republiky a Evropské
unie. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Uzavření kupní smlouvy

Nákup probíhá výběrem požadovaného zboží, vyplněním objednávkového formuláře
a následnou platbou. Potvrzením objednávkového formuláře kupující souhlasí s obchodními
podmínkami.
K uzavření kupní smlouvy dochází v momentu zaplacení dané objednávky. Prodávající
se po zaplacení objednávky kupujícím zavazuje dodat kupujícímu zboží v rozsahu
objednávky.

3. Platba a doprava

Kupující má možnost vybrat následující způsoby platby:
Převodem na účet – platba na bankovní účet číslo 2102056637/2010 – Fio banka, a.s.
• Platební karta – online platba přes platební bránu Comgate se zabezpečením 3D
Secure. Brána podporuje všechny běžné platební karty.
• Bitcoin – platba digitální měnou Bitcoin přes platební bránu BitPay. (připravováno) Zboží bude po zaplacení odesláno Českou poštou, Zásilkovnou nebo jiným přepravcem, kterého lze
zvolit u objednávky. Cena dopravy se liší podle cílové země a obsahu objednávky.

4. Záruka a reklamace

Záruční a reklamační podmínky na zboží prodávané prostřednictvím našeho internetového
obchodu se řídí a jsou v souladu s platnou legislativou České republiky (zejména ustanovením
§ 612 a násl. občanského zákoníku) a Evropské unie.
Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží musí kupující oznámit e-mailem na adresu
info@intelligentfood.cz neprodleně po převzetí zboží (nejpozději do 2 dnů). Následně
nejpozději do 2 dnů prodávající kontaktuje reklamujícího ohledně dalšího postupu reklamace.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník spotřebitel má právo do 14 dnů bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy
a zakoupené zboží vrátit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno
do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 pracovních dnů
od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené
a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Adresa pro příjem vráceného zboží:
Ing. Monika Rožková
IČ: 07645783
Přerov I-Město, Sokolská 2787/14
Česká republika

6. MIMOSOUDNÍ UROVNÁNÍ SPORŮ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle
práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Intelligentl s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.
V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení
sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Více informací
o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-
spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno
k mimosoudnímu řešení sporu, pak Intelligentl s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve
kontaktovat prodávajícího za účelem vyřešení nastalé situace. A to e-mailem na
info@prirodnijidlo.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

Internetový obchod www.prirodnijidlo.cz, dále
jen “Správce”, je správcem osobních údajů kupujících, resp. uživatelů.

Kupující potvrzuje, že byl poučen o tom že poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů
týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující bere
na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující s jejich
poskytnutím a zpracováním souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních
údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží mohou být některé osobní údaje předány
zpracovatelům, jejichž služby jsou využívány pro účely vývoje produktu,
marketingu, dopravy nebo správy fakturace.
Jde například o společnosti:
Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4
Uloženka s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4
Zásilkovna s.r.o., se sídlem Praha – Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00
Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United
States
Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2
Dublin IRELAND
Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má možnost odhlásit se z
odběru těchto zpráv. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Uživatel může
zažádat o jejich smazání. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována
prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího
nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může: Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, a to písemnou
formou a taky požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Uživatel bere na vědomí, že kromě poskytnutých osobních údajů využívá Intelligentl s.r.o.
prostřednictvím webových stránek www.prirodnijidlo.cz informace z webových prohlížečů
formou souborů cookies.
Více o využívání cookies a možnostech najdete níže v sekci Informace o využívání cookies.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

Práva uživatele plynoucí z GDPR
Uživatel má možnost požadovat od Správce:
Přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR),
Jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18
GDPR)
Vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR).
Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má jako subjekt údajů právo na přenositelnost
osobních údajů, které o sobě poskytl Správci.
V otázkách zpracování osobních údajů může uživatel kontaktovat Správce, a to na e-mailové
adrese info@prirodnijidlo.cz

Informace o využívání cookies

Společnost Intelligentl s.r.o. využívá prostřednictvím webových stránek
www.prirodnijidlo.cz informace z webových prohlížečů formou souborů cookies.
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které naše stránka ukládá do vašeho prohlížeče.
Tyto soubory pomáhají například:
• ke správné funkčnosti webových stránek,
• k zapamatování údajů pro další návštěvu stránek,
• pro zapamatování přihlašovacích údajů, Používané cookies na našich stránkách rozdělujeme na dva základní typy. Krátkodobé, které
se používají pouze dočasně a zůstávají uloženy ve vašem zařízení pouze do té doby, než
prohlížeč zavřete, a dlouhodobé, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle.
Z hlediska funkce, kterou cookies plní, je lze rozdělit následovně:
• esenciální, pro základní fungování webu
• analytické, které nám pomáhají analyzovat statistiky a fungování webu,
• marketingové, pro cílení reklamy a analýzy prodejů
Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími
stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity. Jde typicky o třetí strany, jako
Google, nebo Facebook. Tyto třetí strany nám umožňují individualizovat reklamní sdělení a
analyzovat jejich účinnost.

Možnosti nastavení vašich cookies:
Využití cookies a jejich ukládání můžete snadno nastavit ve svém prohlížeči. Preference lze
zvolit přímo v nastavení. Níže najdete informace o tom, jak nastavit cookies v nejčastěji
používaných prohlížečích:

• Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
• MozillaFirefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
• Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies

Zavřít menu
0
×

Košík

ZÍSKÁVÁTE

5% SLEVu

Slevový kód zadejte v košíku či v pokladně.

SMART5

*lze využít při objednávce nad 500 Kč